Shlomo Waldmann, Sand Partridge Family, light box, 95x120 cm (Tel Aviv)